Intrinsieke waarde en de koers


Een beursbedrijf heeft een waarde doordat op de beurs door vraag en aanbod een waarde aan de aandelen wordt toegekend en daarmee ook aan het bedrijf. De waardering van een bedrijf kan echter ook op andere manieren worden bepaald. Een van die methoden is de intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde wordt berekend door de bezittingen van een onderneming te verminderen met de schulden. Het saldo, dat zowel positief als negatief kan zijn, noemt men het eigen vermogen of ook wel de intrinsieke waarde van een bedrijf. Dit eigen vermogen wordt regelmatig berekend op het moment dat het bedrijf een balans opstelt. Vaak wordt die balans gecontroleerd door een accountant die door een accountantsverklaring een oordeel kan geven over de getrouwheid van die balans. Is de intrinsieke waarde van belang voor de belegger?

Intrinsieke waarde, waardevol maar niet bepalend.

De intrinsieke waarde van een bedrijf geeft in principe weer hoeveel geld er voor de aandeelhouders beschikbaar zou komen als alle bezittingen ter gelde worden gemaakt en de schulden worden voldaan. Het is hiermee een theoretische waarde, omdat, zodra een onderneming haar activiteiten zou beëindigen, bepaalde bezittingen anders gewaardeerd zouden moeten worden, omdat ze niet langer bijdragen aan het economisch verkeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsgebouwen die specifiek zijn ingericht of zelfs gebouwd voor een bepaald bedrijf. Ook voor de schulden geldt dat deze in de praktijk kunnen gaan afwijken van de op de balans getoonde schulden. Want hoewel bij de balans wel informatie wordt verstrekt over langlopende contracten voor bijvoorbeeld huur of lease worden mogelijke boetes of afkoopsommen uiteraard niet in de balans opgenomen, omdat die niet aan de orde zijn. De intrinsieke waarde is bepaald voor ‘going concern’, dat wil zeggen: onder de voorwaarde dat het bedrijf niet op korte termijn geliquideerd zal worden.

Is de intrinsieke waarde de minimum koers voor de waardering op de beurs?

Vele beursbedrijven worden voor een lagere waarde verhandeld dan de intrinsieke waarde van het aandeel. Dit houdt ten dele verband met het feit dat de intrinsieke waarde, zoals hierboven vermeld, slechts geldt bij de going concern gedachte en de werkelijke waarde daarvan zal afwijken. Daarnaast is het voor de aandeelhouder vaak van groter belang welke winsten het bedrijf nu en in de toekomst kan maken. Daarom kan ook aan een bedrijf met een negatief eigen vermogen soms een hoge waarde worden toegekend op de beurs. Toch is de intrinsieke waarde voor een belegger wel degelijk van groot belang. Een bedrijf met een groot eigen vermogen is zeker in slechte economische tijden beter in staat om te overleven dan een bedrijf die deze zekerheden niet kent. Houd dan ook zeker rekening met de intrinsieke waarde wanneer u bepaalde aandelen of derivaten kiest.


Populair bij online brokers