Van CDO naar CLO?

Het begin van de kredietcrisis ligt inmiddels meer dan 10 jaar achter ons. Regelmatig worden we er nog aan herinnerd omdat veel van de maatregelen die vandaag de dag worden genomen door centrale banken nog steeds te maken hebben met de problemen uit die tijd. Inmiddels is ook algemeen bekend hoe het probleem ontstond dat bijna de financiële wereld deed ontploffen. In de VS werd het eigenwoningbezit gepropageerd door links en rechts. De instellingen die hypotheken verstrekten gingen hierin volledig mee. In feite kon in die periode iedereen in het land een hypotheek krijgen, ook als de potentiële huiseigenaar geen inkomen genoot en daar ook geen  zicht op had. Deze manier van financieren was gebaseerd op de gedachte dat de waarde van het onroerend goed in de VS zou blijven stijgen en alle hypotheken daardoor werden gedekt.

Om zo snel mogelijk weer nieuw geld te krijgen voor de volgende hypotheken, bundelden de verstrekkers de eerdere leningen in pakketjes, goede en minder goed door elkaar. De kredietbeoordelaars beschouwden deze CDO’s als veilig, ook op basis van de waardestijging van onroerend goed. Vervolgens werden er voor vele miljarden CDO’s verkocht over de hele wereld. Toen  het onroerend goed in de VS in waarde begon te dalen, kwam het besef dat de CDO’s minder veilig waren dan gedacht. Banken leden miljardenverliezen en moesten gered worden van een faillissement. De les leek geleerd.

Waarschuwing voor de CLO

De Bank of International Settlements waarschuwt voor een nieuw product: de CLO. Deze keer betreft het pakket een samenstelling van bedrijfsleningen. Deze leningen zijn herverpakt als obligaties en worden als CLO aan de man gebracht. De totale markt voor deze producten wordt inmiddels geschat op $ 1,4 biljoen. Hoewel ook in dit geval de basisgedachte niet is om kopers van de producten extreme risico’s te laten lopen, bestaat volgens financiële experts wederom het risico dat met name banken grotere verliezen zouden kunnen leiden dan waarmee rekening wordt gehouden op basis van de blootstelling aan deze producten.

Met name de concentratie van CLO’s bij grote partijen en de liquiditeitsrisico’s die dat met zich mee kan brengen, is aanleiding voor de waarschuwing van het in Basel gevestigde onafhankelijke instituut. Voor beleggers in banken en andere financiële instellingen is deze waarschuwing zeker iets om rekening mee te houden. Onbekend is in welke mate ook grote financiële instellingen zoals pensioenfondsen deze producten in de portefeuille hebben genomen.

Voor beleggingsproducten die wel doorzichtig zijn, kunt u terecht bij de betrouwbare online brokers op deze site.

Schijnoplossing in stikstofimpasse

Als belegger kunt u via de betrouwbare online brokers op deze site via diverse beleggingsproducten een keuze maken voor alle sectoren in binnen en buitenland. De Nederlandse bouwsector lijkt momenteel zeer volatiel door de impasse in het stikstofbeleid. Ook Nederland moet zich houden aan de Europese afspraken op het gebied van de uitstoot van stikstof in de omgeving van natuurgebieden. Vanwege de grote bevolkingsdichtheid in ons land besloot de overheid gebruik te maken van een rekentool waarbij compensatie elders zou plaatsvinden indien niet aan  de regelgeving op een bepaalde plaats kon worden voldaan. Dit beleid werd echter door de Hoge Raad naar de prullenbak verwezen. Hierdoor werden 18.000 bouwprojecten in Nederland geraakt, waaronder enkele van zeer grote omvang. Voor een gemeente als Den Haag moesten onmiddellijk alle nieuwbouwplannen voor woningen worden gestaakt. De regering beschikte niet over een alternatief maar stelde een commissie samen om het probleem te bestuderen en oplossingen aan te dragen. Het advies van de commissie Remkes is nog niet beschikbaar.

Aanpassing van de rekentool Aerius

Landbouwminister Carola Schouten heeft medegedeeld dat op maandag de rekentool Aerius weer beschikbaar komt. Deze was ingetrokken na de uitspraak van de Hoge Raad. Op basis van de rekenmodule is het mogelijk dat de overheid vergunningen verleent voor bouwprojecten op basis van ‘intern salderen van stikstofuitstoot’. In de praktijk zou dit moeten inhouden dat een project doorgang kan vinden als elders in het project stikstofuitstoot wordt verminderd. Deze methode lijkt overigens alleen mogelijk te zijn voor kleine projecten en projecten waar geen stikstofuitstoot plaatsvindt.

Door de aanpassing van de rekentool is er geen directe oplossing voor grote projecten. Inmiddels is de omvang van het probleem wel in kaart gebracht. Door de impasse liggen de volgende projecten vooralsnog stil:

  • In totaal 125 bouwprojecten met elk meer dan 500 woningen.
  • De aanleg van 275 bedrijfsterreinen.
  • De nieuwbouw van minstens 275 winkelcentra.
  • Minimaal 2.000 agrarische bouwprojecten.
  • Cynisch genoeg zijn ook 650 klimaatgerelateerde projecten zoals de bouw van windturbines stilgelegd.

Vrijstelling voor projecten met beperkte stikstofemissie?

Een woordvoerder van de landbouworganisatie LTO merkte op dat de brief van minister Schouten weinig tot niets oplost. De LTO had eerder bepleit om een vrijstelling te realiseren voor projecten met een beperkte stikstofemissie. Nu de overheid daarin niet lijkt mee te willen gaan, is het wachten op de bevindingen van de commissie Remkes. Schouten wees er in haar brief nog op dat bepaalde activiteiten waar stikstof wordt uitgestoten nog kunnen doorgaan zoals de wegverbreding bij Veldhoven. Een zeer kleine druppel op een roodgloeiende plaat.

Pensioenfondsen in het rood

De maand augustus is voor de Nederlandse pensioenfondsen in mineur geëindigd. De beleggingsresultaten waren bijzonder slecht. De extreem lage rente heeft hier veel mee te maken omdat de rente op Nederlandse 10-jaarsleningen de afgelopen maand een nieuw dieptepunt heeft bereikt. De dekkingsgraden zijn in één maand tijd zo hard onderuit gegaan dat de kans op korting van ingegane pensioenen en de rechten van werknemers op pensioen levensgroot aanwezig is.

De kritische grens voor de fondsen

Volgens berekeningen van experts is de dekkingsgraad gemiddeld voor alle pensioenfondsen in Nederland gedurende de maand augustus gedaald van 101% naar 96%. Een val van 5 procentpunten is uitzonderlijk. Maar er zijn ook grote pensioenfondsen die het nog slechter doen dan het gemiddelde. De nieuwe cijfers voor de individuele fondsen zijn nog niet bekend gemaakt, maar de percentages van het ABP en Zorg en Welzijn stonden per eind juli al onder de 100% met resp. 93,9% en 94,8%. Als de klap bij deze fondsen in augustus even hard is aangekomen als bij het ‘gemiddelde’ fonds, zal het erg moeilijk worden om voor het eind van het jaar voldoende herstel te tonen om kortingen te voorkomen. De kritische grens ligt daarbij rond de 95%. De fondsen zijn verplicht om kortingen door te voeren tot de dekkingsgraad weer boven de 100% ligt. Daarbij is echter de stand per einde jaar doorslaggevend en zal pas in 2020 duidelijk worden in hoeverre er kortingen komen en van welke omvang.

Het pensioenakkoord

De slechte resultaten van de pensioenfondsen in augustus zullen ongetwijfeld ook de besprekingen in de Tweede Kamer beïnvloeden die eind deze week beginnen over kortingen op pensioenen. De SP en 50+ zijn tegen iedere vorm van korting en willen die voorkomen, maar ook een aantal regeringspartijen zit duidelijk in de maag met dit probleem omdat het grote gevolgen kan hebben op de achterban. Er wordt zelfs al gesproken over kortingen van meer dan 10%. Ook het overleg tussen regering, sociale partners en experts over de feitelijke invulling van het pensioenakkoord begint deze week. Vakbonden hebben al aangekondigd dat ze een aanpassing van het systeem van de rekenrente bij de pensioenfondsen bovenaan de agenda willen hebben. Juist dit onderwerp is een van de hardste noten die nog moeten worden gekraakt.

Inmiddels is in Nederland het besef bij werknemers doorgedrongen dat pensioenzekerheid ook niet meer bestaat. Beleggen kent ook risico’s maar een appeltje voor de dorst in de toekomst kunt u ook realiseren via de betrouwbare online brokers op deze site.

Nestlé, ook premium voor de belegger

Het zijn roerige tijden op de beurs en dan wil de gemiddelde belegger ook graag wat posities in zijn effectenportefeuille die minder heftig reageren op de economische en politieke ontwikkelingen in een woelige wereld. Het Zwitserse Nestlé is zo’n fonds waarbij de ontwikkelingen in het eerste halfjaar eraan bijdroegen dat het aandeel ook in deze periode kon blijven stijgen.

Het bekende Nestlé

Nestlé is het grootste voedingsmiddelenbedrijf dat de wereld kent. Het heeft bijna 350.000 werknemers, 450 productiefaciliteiten en is actief in 190 landen. Behalve op voeding richt het bedrijf zich ook op gezondheid en wellness.

Behalve een groot aantal merken die misschien alleen bekend zijn in het land waar de producten verkocht worden, heeft Nestlé ook in iedere sector sterke merken die als premium gelden en waar de consument wereldwijd ook wat extra voor over heeft. Wat dacht u van de volgende merken:

Perrier, S. Pellegrino, KitKat, Smarties, Nescafé, Nespresso, Buitoni, Nesquick, Häagen-Dasz, Mövenpick, Felix en Purina. Met dit rijtje kan Nestlé een hogere verdienste per verkocht product realiseren dan de concurrenten. De marge is daardoor hoger dan Unilever kan laten zien.

Nestlé, dubbele zekerheid

Nestlé is een eersteklas naam en biedt al jarenlang stabiele resultaten in een markt waar ook in de toekomst weinig bedreigingen te verwachten lijken. Het eerste halfjaar van 2019 bevestigt wederom dit beeld. De omzet steeg met 3.6% tot CHF 46 miljard. Door een hogere marge steeg het operationeel resultaat met 10% naar CHF 8 miljard. Deze stijging zal niet ieder jaar kunnen worden gerealiseerd maar betekent dat het bedrijf positief is en kan zijn over de omzet en winstverwachtingen. De marge is voor 2019 omhoog bijgesteld. Het bedrijf zal in 2019 ook het laatste stukje van een grote aandeleninkoop met een omvang van CHF 20 miljard afronden. Omdat er al gedurende lange tijd ieder jaar een dividend wordt uitgekeerd van ongeveer 2,5% mag worden verwacht dat ook in de toekomst er nieuwe aandeleninkopen zullen volgen.

Een tweede voordeel van Nestlé is dat de koers noteert in Zwitserse Franken. In deze tijd dat er veel gebeurt op het gebied van valuta is de Zwitserse Frank een veilige haven. Het aandeel is derhalve om meerdere redenen minder gevoelig voor schommelingen op de aandelenmarkten.

Via de betrouwbare online brokers op deze site kunt u op diverse manieren een positie nemen in dit Zwitserse premium aandeel. Ook de Zwitserse Frank is uiteraard een optie als beleggingsproduct.

EU: kansen in de dienstensector?

Veel beleggers blijven vaak binnen de EU als het gaat om het grootste deel van hun effectenportefeuille. Dat kan via de beleggingsproducten van de betrouwbare, online brokers op deze site hoewel die ook mogelijkheden bieden buiten dit continent. Er lijkt zwaar weer op komst voor Europa en dat de onzekerheid met betrekking tot Brexit en handelsconflict tussen de VS en China daarbij een belangrijke rol spelen, is wel duidelijk. Vooral de (zware) industrie lijkt het te moeten ontgelden en dan worden de blikken al gauw op Duitsland gericht. De maandelijkse indexcijfers van de inkoopmanagers laten al sinds begin 2019 een dalend beeld zien. Duitsland zit inmiddels onder de grenswaarde van 50 en laat daarmee krimp zien. Binnen de EU is zwakte van Duitsland op dit punt genoeg om de hele eurozone in de problemen te krijgen. Ook de export uit Duitsland baart zorgen omdat deze in april daalde met 0,5%. De export van Duitse producten naar Groot-Britannië daalde met maar liefst 22%. Dat had zeker te maken met voorraadvorming aan de vooravond van Brexit. Toen Brexit werd uitgesteld moesten Britse bedrijven het overaanbod eerst weer wegwerken. Maar het geeft een idee van de mogelijke gevolgen van de komende Brexit.

Dienstensector vaak over het hoofd gezien

Beleggers zien diensten vaak over het hoofd. Ze zijn nu eenmaal niet tastbaar en het is moeilijk om daar de regionale trots voor de voelen zoals die vaak geldt voor fysieke producten. Het vakmanschap bij diensten is iets dat minder vanzelfsprekend voor het voetlicht komt. Toch maakt in de Eurozone de industrie maar 25% uit van de economie. Het is daarom niet altijd logisch dat de media zoveel aandacht hebben voor dit beperkte deel van de moderne economie en de somberheid daaraan ontleden.

De nieuwe portefeuille

 Het verouderde beeld dat het ‘maken van dingen’ veel belangrijker is dan het verlenen van diensten is in de Eurozone nog veel duidelijker dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar enkele van de grootste beursbedrijven niets meer produceren maar uitsluitend diensten verlenen. In de EU bestaat inmiddels 75% van het BBP uit dienstverlening. Dat is iets dat ook beleggers vaak onderschatten. Met die dienstverlening gaat het ook in 2019 beslist niet slecht. De totale huishoudelijke uitgaven waaronder vooral diensten nam in 2019 volgens de meest recente cijfers toe met 2,1% op jaarbasis. Wellicht is het voor u als belegger ook de hoogste tijd om de kracht van de dienstensector in de EU te ontdekken en een plaatsje te gunnen in uw portefeuille?

Opvallende ‘transfer’ in de verzekeringswereld

Waar in de voetbalwereld spelers overladen worden met kritiek als ze overstappen naar een club die als ‘aartsvijand’ wordt gezien, zijn er ook in de wereld van de beursbedrijven bepaalde transfers die opvallen.

De grote baas van verzekeraar NN Group wordt de nieuwe CEO van concurrent Aegon en dat zal toch wat wenkbrauwen doen fronsen. Friese heeft wel een verleden bij Aegon en werkte daar 10 jaar: van 1993 tot en met 2003. Het is niet ongebruikelijk dat een ambitieuze bestuurder zijn blik elders op richt als hij bij zijn werkgever niet de hoogste positie kan bereiken. Friese werd wel bestuursvoorzitter bij Nationale Nederlander in 2008 en hield die functie toen dit bedrijf werd omgezet in de huidige NN Group. Onder de leiding van Friese werd Nationale Nederlanden afgesplitst van de ING en ging de verzekeraar naar de beurs. Hij was als CEO ook verantwoordelijk voor de overname van Delta Lloyd en de activiteiten van Vivat, voor zover het geen levensverzekeringen betrof. Die overnames leverden hem weinig applaus op van beleggers en ook de koers van het aandeel NN Group bleef na een enthousiast begin hangen rond de € 30.

NN Group noemt het geen verrassing

Een woordvoerder van het beursbedrijf noemde de overstap van Friese naar de concurrent geen echte verrassing. Ook bestuurders kiezen immers soms voor verandering. Om die reden is er een solide opvolgingsproces binnen NN Group en zal David Knibbe de functie overnemen. Het vetrek van de huidige topman van Aegon – Alex Wynaedts – was al eerder aangekondigd. Wynaedts had al aangegeven te vertrekken maar langer aan te blijven zodat Aegon in alle rust op zoek kon gaan naar een opvolger. Wynaedts is gedurende 11 jaar bestuursvoorzitter geweest van Aegon waar hij in 1997 in dienst trad. Hij zal in de komende maanden Friese bij blijven staan, ook omdat deze pas na een afkoelingsperiode van 6 maanden formeel de leiding van Aegon kan overnemen. Verder zal de vertrekkende bestuursvoorzitter nog tot september 2020 adviseur van Aegon blijven.

Over de volgende stap in de carrière van Wynaedts is nog niets bekend. Tijdens zijn periode als hoogste baas van Aegon moest deze verzekeraar ook herstellen van de klappen die het bedrijf had gekregen tijdens de kredietcrisis die bijna de ondergang betekende van de onderneming. De koers van het aandeel is nadien ook nooit meer in de buurt geweest van het niveau van voor 2008.

Wilt u een positie nemen in een van beide verzekeraars dan is dat mogelijk via de betrouwbare online brokers op deze site.

Aftellen naar een no-dealbrexit

De nieuwe premier van Engeland is van plan een aantal kostbare uitgaven te gaan doen. Een zeer bescheiden bedrag in vergelijking daarmee is de £ 500 die een aftelklok in de ambtswoning van Boris heeft gekost. Daarop is te zien hoeveel tijd er nog over is tot 31 oktober, de datum waarop Groot-Brittannië de EU zal verlaten, deal or no-deal.

De andere voorgenomen uitgaven maken duidelijk dat Boris al rekening houdt met no-deal. Zo is er £ 2,1 miljard bedoeld om 500 grenswachten te trainen, opslagcapaciteit voor medicijnen te huren en een campagne te realiseren omtrent de gevolgen van de no-deal. Ook werden er plannen gepresenteerd waarbij er een aantal vrijhavens zullen komen waarbij bedrijven zonder belastingheffing kunnen importeten of exporteren. Om bezorgde burgers gerust te stellen zal er ook £ 1,8 miljard worden gepompt in het zo bekritiseerde zorgstelsel. Inmiddels is de nieuwe Britse onderhandelaar – David Frost- naar Brussel gestuurd om daar alle lidstaten duidelijk te maken dat de ‘noodoplossing’ voor de Ierse grens van tafel zal moeten. Boris Johnson straalt de zelfverzekerdheid uit dat zijn dadendrang Brexit tot een feit zal maken en er geen uitstel meer zal plaatsvinden.

Een wankele basis

Het is maar de vraag of de zelfverzekerdheid van Johnson ook door de kiezers wordt gewaardeerd. Bij een noodzakelijk geworden tussentijdse verkiezing in een klein district moesten de conservatieven weer een zetel inleveren in het Lagerhuis. De nieuwe premier heeft nu nog de kleinst mogelijke meerderheid van 1 zetel. En het is bekend dat er vele conservatieve leden in het Lagerhuis beslist geen sympathie hebben voor de nieuwe premier. De conservatieve partij is net zo verdeeld over Brexit als de rest van het land. Maar Boris Johnson weet zich gesteund door de gedachte dat zijn opstelling de wind uit de zeilen neemt van de Brexitpartij van Nigel Farage. Diens partij bestaat immers alleen op basis van de campagne voor een no-dealbrexit.

Problemen of juist niet?

De EU is door de keuze van Johnson als nieuwe premier verder in de problemen gebracht. Dat het gelijk en de macht bij de EU liggen, werd duidelijk gemaakt door de financiële markten. Het Britse Pond daalde meer dan 2,5% sinds het aantreden van de nieuwe premier. Ook zijn in het verleden landen die zich niet aan ‘de regels hielden’ daar altijd voor gestraft.

Ook voor beleggers loopt de aftelklok tot 31 oktober. Heeft u de keuze al gemaakt? Alle beleggingsproducten zijn verkrijgbaar bij de betrouwbare online brokers op deze site.

Moeten beleggers vrezen voor het uiteenvallen van de EU?

Ook beginnende beleggers kiezen steeds vaker voor aandelen uit landen van de EU. Dat is een wijziging ten opzichte van het de voorkeur geven aan het eigen land als het gaat om aandelen op de beurs. Ook multinationals als Shell en Unilever worden vaak als Nederlandse ondernemingen gezien hoewel ze maar een fractie van de omzet behalen in ons land. Ondanks het wantrouwen tegen de EU lijken particuliere beleggers ook steeds vaker de weg te vinden naar Europese beurzen. Maar af en toe zijn er signalen dat de EU voor steeds meer Nederlanders niet langer acceptabel is vanwege vaak ondoorzichtige besluiten. Het mislopen van een topfunctie door Frans Timmermans heeft weer veel euroscepsis veroorzaakt omdat de achtergronden zo onduidelijk lijken te zijn.

‘Succes Polen, Timmermans faalt’

Dat was de opening van het Poolse journaal op 2 juli 2019. Eerder op die werd bekend dat Timmermans ondanks steun van Angela Merkel en Emmanuel Macron geen voorzitter zou worden van de Europese Commissie. Het waren de Visegrad Vier: Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije die zich hadden verzet tegen Timmermans omdat hij hun regio niet kent of begrijpt. Dat Ursula von der Leyen een meer geschikte kandidaat voor deze landen zal zijn, valt te betwijfelen. Het was weer een daad van rebellie.

Het is vaak in Nederland en andere West-Europese landen moeilijk te begrijpen waar de onvrede bij de nieuwe lidstaten in Centraal-Europa vandaan komt. Na de val van het communisme werden ze snel opgenomen in de EU en economisch gaat het beslist niet slecht in dat deel van de EU.

Kritiek vanwege onbegrip

Twee jaar geleden was er het gerucht dat fabrikanten van levensmiddelen de burgers in Centraal Europa minder kwaliteit voorschotelden dan elders in de EU. Het bleek in de praktijk te gaan om een bepaald merk vissticks dat inderdaad minder kwaliteit voor een beduidend lagere prijs aanbood in dat deel van Europa. Verder was het een storm in een glas water. Maar het was een teken dat de landen in dit deel van de EU zich onbegrepen voelen. Ondanks de financiële steun heeft men het idee dat Brussel zich niets gelegen laat liggen aan de wensen van de kleine leden en vooral met onnodige en zinloze regeltjes komt. De economische vooruitgang is met name te danken aan het feit dat vooral vanuit Duitsland en Frankrijk vuil en onplezierig werk naar Centraal-Europa wordt overgebracht. Frans Timmermans werd gezien als een vertegenwoordiger van dit beleid.

Als Europa zichzelf niet opnieuw uitvindt, zal het op korte termijn buigen of barsten worden, verwachten politicologen in de Visengrad Vier.

Johnson & Johnson in de problemen

Niet alleen in ons land is er kritiek op de alsmaar toenemende kosten van de gezondheidszorg. Ook in de VS is dat een heikel punt. Farmaceut Johnson en Johnson heeft een storm van kritiek over zich heen gekregen vanwege de prijs van een antidepressivum in de vorm van een neusspray. De basis van de spray is esketamine. Deze stof is verwant aan de partydrug/verdovingsmiddel ketamine. Over de werking van ketamine zijn onderzoekers hoopvol. Het is al 30 jaar geleden dat er een nieuw antidepressivum op de markt is gekomen en de meeste onderzoeksresultaten zijn positief. Maar er is ook kritiek omdat er in de VS 3 patiënten na toediening van het middel zelfmoord hebben gepleegd. Twee hiervan leken voordien niet suïcidaal. Criticasters noemen het dan ook een enorme fout dat de FDA Johnson & Johnson toestemming heeft gegeven om het middel op de markt te brengen onder de naam Spratavo. Veertig jaar geleden werd van een aantal opiaten ook beweerd dat ze veilig waren terwijl ze achteraf verslavend en zelfs dodelijk bleken. Johnson & Johnson lijkt dan ook een gok te nemen met dit middel met een risico van schadeprocessen.

Deze prijs is niet te verantwoorden

Afgezien van de effectiviteit van het middel is het vooral de prijs die voor grote verontwaardiging heeft gezorgd. De eerste maand dat het medicijn gebruikt wordt, kost het ongeveer $ 7.000, de volgende maanden daalt de prijs naar $ 3.500. Daarmee kost een behandeling op jaarbasis bijna $50.000. Daarbij mag het middel ook alleen door een arts worden toegediend.

De kritiek richt zich ook vooral op het feit dat het preparaat esketamine generiek is en geen nieuw ontwikkelde stof. Johnson & Johnson heeft uiteraard wel de spray moeten onderzoeken en ontwikkelen. Maar in feite is alleen de wijze van toediening anders dan bij gebruik van dit middel in vergelijking met de praktijk. De kosten van het maken van een dosis van de stof die voldoende is voor behandeling bedraagt ongeveer € 60 per maand. Dat het niet mogelijk is om hiervoor het middel Spratavo aan te bieden, gelet op de kosten van onderzoek en marketing is iedereen in de farmaceutische wereld duidelijk.

Het meest extreme uiterste voor Johnson & Johnson?

 Maar het gevoel is ontstaan dat Johnson & Johnson qua prijs het meest extreme uiterste heeft gezocht, mede gelet op de toenemende concurrentie die het concern ondervindt bij andere medicijnen. Dat is volgens sommige experts niet te verantwoorden ten opzichte van de patiënten. Denkt u als belegger dat het nieuwe middel van Johnson & Johnson een groot succes zal worden dan is het ook mogelijk in het bedrijf een positie te nemen via de betrouwbare online brokers op deze site.

Beleggingsfraude neemt sterk toe in 2019

Op deze site staan een aantal betrouwbare online brokers waar u als (beginnende) belegger diverse producten kunt kopen op het gebied van aandelen, grondstoffen en valuta. Dat de belangstelling van particulieren voor beleggen nog steeds groeit, is ook duidelijk. Dit houdt mede verband met de lage rente op spaartegoeden. Een negatief gevolg van die toegenomen interesse in beleggen is echter dat ook de beleggingsfraude weer lijkt toe te nemen. In de eerste helft van 2019 hebben zich al 250 mensen gemeld bij de fraudehelpdesk. Het bedrag waarvoor deze groep is opgelicht, bedraagt ongeveer € 5 miljoen.

Niets nieuws, wel geraffineerder

Nog steeds worden de meeste slachtoffers gemaakt door de boilerroom. De oplichting is heel simpel. De belegger wordt een kans geboden om een enorm rendement te maken via een bijzondere tip. Het klinkt allemaal heel overtuigend, maar is gebaseerd op niets. Inmiddels gaan de oplichters die zich hiermee bezighouden geraffineerder te werk, door in eerste instantie daadwerkelijk winsten uit te betalen. Juist hiermee weten ze het wantrouwen te doorbreken. Na de volgende transactie die meestal het 10-voudige is van de eerste, hoort de belegger daarna niets meer en is het geld verdwenen.

Meeliften op een hype

Mensen blijken nog steeds gevoelig voor advertenties waarin ‘gouden bergen’ worden beloofd. De eerste helft van dit jaar trapten 159 mensen in een nepbericht over de bitcoin. Om mee te doen moest er in eerste instantie € 250 worden betaald. Maar het zogenaamde crypto-fonds bleek een lege huls. Omdat het bedrag waarom het gaat niet erg hoog is, denken beginnende beleggers hun eerste schreden op het pad op deze manier te kunnen zetten. Dat weten oplichters natuurlijk ook. Het gaat bij beleggingsfraude niet alleen om kleine bedragen. Ook in 2019 zijn er al weer trieste gevallen bekend waarbij het gehele vermogen verdween door oplichting

Beleggingsfraude en wat nu?

Een verstandige belegger kiest voor een betrouwbare broker. Bent u toch in aanraking gekomen met beleggingsfraude, meld dit dan altijd bij de fraudehelpdesk om deze vorm van oplichting te bestrijden. Bent u opgelicht op deze manier, doe dan aangifte bij de politie. Als er sprake is van een buitenlandse partij zal men echter weinig voor u kunnen doen. Kijk ook naar de mogelijkheid om uw bank aansprakelijk te stellen, omdat deze soms steken laat vallen bij het controleren van rekeninghouders. Maar besef goed dat een voorzichtige belegger nooit slachtoffer hoeft te worden van deze fraude.